Статут гімназії

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                    рішенням ____ сесії

                                                                      восьмого скликання

                                                                                     Глибочицької сільської ради

                                                                                              від «___»________ 2021 року №___

 

 

 

 

С Т А Т У Т

КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ

ГЛИБОЧИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

  

2021 рік

 

І.       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.        КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ ГЛИБОЧИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ - заклад загальної середньої освіти, створений рішенням засновника, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері загальної середньої освіти.

1.2.        КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ ГЛИБОЧИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  (далі у тексті - гімназія або заклад загальної середньої освіти) є правонаступником комунального закладу «Кошарищенська гімназія» Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області.

1.3.        Повне найменування закладу освіти: КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ ГЛИБОЧИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочене найменування: КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ.

1.4.        КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ є юридичною особою, може мати відповідний (самостійний) баланс, рахунки у Державній казначейській службі України в Житомирській області та в установах банків, печатку та штамп зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, виступає учасником адміністративно-правових, господарсько-правових та цивільно-правових відносин.

1.5.        КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ може мати символіку зі своїм найменуванням, іншу атрибутику, зразки якої погоджуються з виконавчим органом засновника, якому підпорядковується заклад загальної середньої освіти, та реєструються у встановленому законом порядку.

1.6.        КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ  у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН «Про права дитини», законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами в галузі освіти і охорони дитинства, актами профільного міністерства, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, розпорядженнями сільського голови, іншими нормативно-правовими актами, даним Статутом.

1.7.        Засновником КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ є Глибочицька сільська рада Житомирського району Житомирської області, яка здійснює її фінансування, матеріально- технічне забезпечення, забезпечує підвезення до закладу загальної середньої освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному напрямку (до місця проживання) учнів і педагогічних працівників, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування та здійснює інші повноваженн, передбачені чинним законодавством.

1.8.        КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ підпорядковується виконавчому органу Глибочицької сільської радивідділу освіти, культури, молоді та спорту Глибочицької сільської ради, який здійснює від імені Засновника контроль за її діяльністю та інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

1.9.        Бухгалтерський облік закладу загальної середньої освіти здійснюється Централізованою бухгалтерією відділу освіти, культури, молоді та спорту Глибочицької сільської ради.

1.10.   Юридична адреса КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ: індекс 12526,                 с. Великі Кошарища, вул. Шкільна, 3, Коростишівського району Житомирської області, ідентифікаційний код 22066494.

 

II.    МЕТА, ПРЕДМЕТ І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.        Головною метою КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

2.2.        Предметом діяльності закладу загальної середньої освіти є початкова та базова середня освіта. Освітня діяльність закладу загальної середньої освіти - цілеспрямований процес надання систематизованих знань про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якої є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності.

2.3.        Головними завданнями КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ є:

-       забезпечення реалізації права громадян на початкову, та базову середню освіту;

-  формування ключових компетентностей сучасної особистості:

Øвільне володіння державною мовою;

Ø    здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

Øматематична компетентність;

Øкомпетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

Øінноваційність;

Øекологічна компетентність;

Øінформаційно-комунікаційна компетентність;

Øнавчання впродовж життя;

Ø    громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

Øкультурна компетентність;

Øпідприємливість та фінансова грамотність;

Øінші компетентності, передбачені стандартом освіти.

-       формування наскрізних умінь учнів: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми;

-          виховання громадянина України;

-       виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-       формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

-       виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

-       розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-       реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-       виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

-       створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1.     КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ знаходиться у комунальній власності територіальних громад сіл Глибочицької сільської ради.

3.2.     КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ створена на підставі рішення та за кошти засновника в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.3.    Структура та штатні розписи КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ розробляються та затверджуються його керівником, на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, у межах видатків на оплату праці.

3.3.1. У закладі загальної середньої освіти можуть створюватися та функціонувати кабінети, центри, лабораторії, постійно діючі та тимчасові оздоровчі та профільні табори, бібліотеки, спеціалізовані та творчі майстерні, методичні об'єднання, творчі групи, психологічна служба та інші підрозділи.

3.3.2. Заклад загальної середньої освіти може створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

3.3.3. Заклад загальної середньої освіти може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

3.3.4. КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ провадить освітню діяльність на двох рівнях загальної середньої освіти: початкова освіта та базова середня освіта на підставі відповідної ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.

3.4.     КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ самостійно приймає рішення в межах компетенції, наданої чинним законодавством України, та даним Статутом.

3.5.     Мовою освітнього процесу у КОШАРИЩЕНСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ є державна мова.

3.6.     КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

3.6.1.  безпечні умови освітньої діяльності;

3.6.2.  дотримання державних стандартів освіти;

3.6.3.  дотримання договірних   зобов'язань   з   іншими   суб'єктами освітньої,   виробничої,   наукової   діяльності,   у  тому  числі зобов'язань за міжнародними угодами;

3.6.4.  дотримання фінансової дисципліни;

3.6.5.  дотримання чинного законодавства при наданні освітніх послуг.

3.7.      КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ має право:

3.7.1.  проходити в установленому законодавством порядку процедуру ліцензування освітньої діяльності закладу окремо за кожним освітнім рівнем;

3.7.2.  визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

3.7.3.  планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу освіти;

3.7.4.  формувати освітню програму, передбачивши освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти;

3.7.5.  в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

3.7.6.  спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, якщо це не суперечить законодавству України;

3.7.7.  встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

3.7.8.  використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

3.7.9.  створювати науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;

3.7.10.            отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

3.7.11.            залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

3.7.12.            розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

3.7.13.            рекомендувати форму навчання для учнів відповідно до чинного законодавства;

3.7.14.            надавати додаткові платні освітні послуги відповідно до чинного законодавства;

3.7.15.            здавати в оренду приміщення та майно закладу освіти в порядку, визначеному чинним законодавством;

3.7.16.            КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ має інші права відповідно до чинного законодавства України.

3.8.       Медичне обслуговування учнів та інших учасників освітнього процесу та відповідні  умови для його організації забезпечується в КОШАРИЩЕНСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ засновником і здійснюються Студеницькою амбулаторією загальної практики сімейної медицини.

3.9.     Взаємовідносини з юридичними і фізичними особами визначаються відповідно до чинного законодавства та угод, що укладені між ними.

 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

4.1.         КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів роботи. В плані роботи  відображаються  найголовніші  питання  роботи закладу освіти,  визначаються перспективи його розвитку. План роботи схвалюється педагогічною радою та затверджується директором закладу освіти.

4.2.         Основним документом, що регулює освітній процес та є комплексом освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання, є освітня програма, розроблена на основі відповідного Державного стандарту загальної середньої освіти.

4.2.1.  Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується керівником.

4.2.2.  Освітня програма, що розробляється на основі типових освітніх програм, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

4.2.3.  Освітня програма може бути розроблена для одного і для декількох рівнів освіти (наскрізна освітня програма).

4.2.4.  На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

4.2.5.  У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи.

4.2.6.  Зміст освітньої програми (програм) має відповідати вимогам чинного законодавства.

4.3.         Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти учнями на рівні Державних стандартів.

4.4.         КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ організовує освітній процес в інституційних (очна, дистанційна, тощо) та індивідуальних (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, тощо) формах, відповідно до вимог чинного законодавства. Очне навчання може здійснюватись в груповій, парній      та індивідуальній формах.

4.5.         Виконавчі органи Глибочицької сільської ради із залученням відповідних територіальних органів Національної поліції та служб у справах дітей організовують ведення обліку дітей шкільного віку та закріплюють територію обслуговування за закладом загальної середньої освіти, що належать до сфери його управління.

4.6.         КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ веде облік учнів, які в ньому здобувають освіту та звітують перед відповідними установами у порядку та згідно вимог чинного законодавства. 

4.7.         Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти здійснюється за наказом директора у порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.8.         У разі потреби, у будь- який період навчання, учень може перейти до іншого освітнього закладу.

4.8.1.  Під час переведення учня до іншого освітнього закладу доКОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ, подаються:

-   заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);

-   письмове підтвердження або його сканована копія з іншого  закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.

4.8.2.  Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ подаються:

-   заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);

-   копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для учнів, які не досягли повноліття).

4.9.         Наповнюваність класів та поділ їх на групи для вивчення окремих предметів визначається та здійснюється відповідно до чинного законодавства.

4.10.    Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються КОШАРИЩЕНСЬКОЮ ГІМНАЗІЄЮ щорічно, у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

4.11.    Навчальні заняття розпочинаються щорічно 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

4.12.    Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України та даним Статутом.

4.13.    Режим роботи закладу загальної середньої освіти, в тому числі і графік канікул, визначається на основі відповідних нормативно-правових актів, з урахуванням місцевих умов,  специфіки та профілю закладу освіти. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

4.14.    Тривалість уроків у КОШАРИЩЕНСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ становить: у першому класі - 35 хвилин, у другому - четвертому класах - 40 хвилин, у п’ятомудевятому класах - 45 хвилин. Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

4.15.    Тижневий режим роботи, щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується профспілковим комітетом (уповноваженим трудового колективу) КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ  і затверджується директором та подається для погодження до відповідного управління Держпродспоживслужби.

4.16.    Крім різних форм обов'язкових навчальних занять у КОШАРИЩЕНСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів і на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

4.17.    Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України та із дотриманням педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

4.18.    У КОШАРИЩЕНСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ діє внутрішня система забезпечення якості освіти, яка розробляється згідно вимог чинного законодавства та включає в себе:

Øстратегію та процедури забезпечення якості освіти;

Øсистему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

Øоприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

Øоприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

Øоприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

Øзабезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

Øзабезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

Øстворення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

Øінші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

4.19.    У КОШАРИЩЕНСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

4.20.    У документі про освіту (свідоцтві про початкову освіту, свідоцтві про базову середню освіту) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

4.21.    Результати семестрового, річного,підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

4.22.    Переведення та випуск учнів із закладу загальної середньої освіти здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

4.23.    Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається відповідно до чинного законодавства України.

4.24.    Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.25.    У разі незгоди учня (його батьків) з оцінкою, він має право звернутися до апеляційної комісії, яка створюється і діє на підставі законодавства України.

4.26.    Учням, які закінчили певну ступінь закладу загальної середньої освіти, видається відповідний документ про освіту:

Øпо закінченні початкової школи -свідоцтво про початкову освіту;

Øпо закінченні базової середньої освіти - свідоцтво про базову середню освіту.

4.27.    За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: похвальний лист; грамота; свідоцтво з відзнакою про базову середню освіту; цінний подарунок; стипендія та інші матеріальні заохочення в межах коштів, передбачених у кошторисі КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ на дані цілі та за рахунок інших коштів, не заборонених чинним законодавством.

4.28.    У КОШАРИЩЕНСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ діє положення про дотримання академічної доброчесності, яке є обов’язковим для дотримання педагогічними працівниками та здобувачами освіти.

4.29.    За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники та здобувачі освіти можуть бути притягнені до академічної відповідальності, передбаченої положенням про дотримання академічної доброчесності КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ.

4.30.    Виховання учнів (вихованців) у закладі загальної середньої освіти здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними.

4.31.    КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ відокремлена від церкви (релігійних організацій), має світський характер.

4.32.    Керівництву КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ, педагогічним працівникам, забороняється залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою.

4.33.    У КОШАРИЩЕНСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

4.34.    Примусове залучення здобувачів освіти до вступу в будь-які об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

 

 

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

5.1. Учасниками освітнього процесу в КОШАРИЩЕНСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ є:

Øучні (вихованці);

Øдиректор;

Øпедагогічні працівники, психолог, соціальний педагог, бібліотекар та інші спеціалісти;

Øбатьки або особи, які їх замінюють;

Øінші фізичні та юридичні особи, які провадять освітню діяльність та залучені до освітнього процесу у порядку, визначеному чинним законодавством, при умові надання відповідних документів на право займатися освітньою діяльністю або здійснювати виховний вплив на учнів за програмами (інструментарієм), погодженими (акредитованими) Міністерством освіти і науки України, органом управління освітою.

 

5.2. Права і обов'язки учнів педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

5.3. Учень має право на:

5.3.1.  доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти, якісні освітні послуги;

5.3.2.  безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

5.3.3.  індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вибір профілю і форми навчання, факультативів, спецкурсів, індивідуальних програм, позашкільних та позакласних занять;

5.3.4.  користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ;

5.3.5.  доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

5.3.6.  свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо, участь в різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

5.3.7.  отримання додаткових, у тому числі платних, освітніх послуг;

5.3.8.  справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання, перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частин;

5.3.9.  відзначення успіхів у своїй діяльності;

5.3.10.        участь у роботі органів громадського самоврядування КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ;

5.3.11.        участь в обговоренні і внесення власних пропозицій щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів;

5.3.12.        участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

5.3.13.        повагу до людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

5.3.14.        захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

5.3.15.        забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

5.3.16.        трудову діяльність у позанавчальний час;

5.3.17.        інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення;

5.3.18.        участь у реалізації міжнародних проєктів і програм;

5.3.19.        інші права, передбачені Конституцією та законами України.

5.4. Учень зобов'язаний:

5.4.1.виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

5.4.2.поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

5.4.3.дотримуватися правил особистої гігієни, відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

5.4.4.дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ, а також умов договору про надання платних освітніх послуг (за його наявності);

5.4.5.підвищувати свій загальнокультурний рівень;

5.4.6.брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та освітньою програмою КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ, даним Статутом;

5.4.7.виконувати законні вимоги педагогічних працівників КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ;

5.4.8.дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу, відшкодовувати збитки, завдані пошкодженням або знищенням такого майна, відповідно до чинного законодавства;

5.4.9.брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

5.4.10.не запізнюватися на заняття, не пропускати їх без поважних причин, дотримуватися дисципліни під час занять, на перервах та під час проведення позакласних заходів;

5.4.11.дотримуватися правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, типових правил охорони життя людей на водних об’єктах України, інших правил і норм;

5.4.12.учень (вихованець) має інші обов’язки, передбачені чинним законодавством.

5.5.   Учні КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ залучаються до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей;

5.6.   Учням забороняється:

5.6.1.допускати прояви грубості, вульгарності, жорстокості;

5.6.2.палити у приміщеннях і на території закладу освіти;

5.6.3.використовувати легкозаймисті та вибухові пристрої;

5.6.4.вживати алкогольні напої, наркотичні та токсичні речовини;

5.6.5.псувати майно закладу освіти та інших громадян;

5.6.6.користуватися мобільним телефоном підчас уроку, якщо це не передбачено особливостями організації освітнього процесу на уроці.

5.7.   Педагогічним працівником КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти.

5.8.   Призначення на посаду та звільнення з посади заступника директора, педагогічних та інших працівників КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ здійснюється його директором відповідно до вимог чинного законодавства.

5.9.   Директор КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ має право оголосити конкурс на вакантну посаду відповідно до попередньо розробленого та затвердженого педагогічною радою положення.

5.10.    Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ визначається відповідно до чинного законодавства та затверджується директором гімназії.

5.11.    Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

5.12.    Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

5.13.    Директор КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ з числа прийнятих на роботу педагогічних працівників призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, особливості трудової діяльності яких визначаються відповідно до вимог чинного законодавства.

5.14.    Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків на виконання робіт, не передбачених трудовим договором, без згоди педагогічного працівника не допускається. Відмова педагогічного працівника від виконання робіт, не передбачених трудовим договором, не може бути підставою для його звільнення з посади, крім випадків, встановлених законодавством.

5.15.    Педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

5.16.    Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» та Закону «Про повну загальну середню освіту».

5.17.    Педагогічні працівники КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ та інші особи, які залучаються до освітнього процесу мають право на:

5.17.1.      академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі та нешкідливі для здоров'я учнів;

5.17.2.      педагогічну ініціативу;

5.17.3.      розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів;

5.17.4.      користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому законодавством;

5.17.5.      підвищення кваліфікації, перепідготовку;

5.17.6.      вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

5.17.7.      доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

5.17.8.      відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

5.17.9.      справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

5.17.10.захист професійної честі та гідності;

5.17.11.індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

5.17.12.творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

5.17.13.безпечні і нешкідливі умови праці;

5.17.14.участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

5.17.15.участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;

5.17.16.участь у роботі методичних обєднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов'язаних з організацією освітнього процесу;

5.17.17.проходження атестації для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії;

5.17.18.внесення керівництву КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу;

5.17.19.матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

5.17.20.об’єднання у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

5.17.21.участь у реалізації міжнародних проектів і програм;

5.17.22.педагогічні працівники мають інші права відповідно до чинного законодавства.

5.18.    Педагогічні працівники КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ зобов'язані:

5.18.1.постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

5.18.2.виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання;

5.18.3.сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

5.18.4.дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями в освітньому процесі;

5.18.5.дотримуватися педагогічної етики;

5.18.6.контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

5.18.7.забезпечити відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, встановлених чинним законодавством, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора;

5.18.8.поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

5.18.9.настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема, правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

5.18.10.               формувати в учнів усвідомлення необхідності додержуватися Конституції, законів України, захищати суверенітет, територіальну цілісність України;

5.18.11.               виховувати в учнів повагу до державної мови, державних символів України, національних історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України, навколишнього природного середовища;

5.18.12.      формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

5.18.13.      захищати учнів від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди, агітації, що завдають шкоди здоров’ю учнів;

5.18.14.      запобігати вживанню іншими особами на території закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

5.18.15.      додержуватися Статуту гімназії, правил внутрішнього розпорядку КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ, виконувати свої посадові обов’язки;

5.18.16.      сприяти формуванню позитивного іміджу КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ;

5.18.17.      брати участь у роботі педагогічної ради;

5.18.18.      виконувати накази і розпорядження директора КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ та відповідного органу управління освітою;

5.18.19.      дотримуватися інших вимог чинного законодавства України.

5.19.    Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору, трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

5.20.    Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовими інструкціями працівників КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ.

5.21.    Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі, позбавлення їх батьківських прав.

5.22.    Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

5.22.1.      захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є);

5.22.2.      звертатися до закладу освіти, органів управління освітою з  питань навчання і виховання дітей;

5.22.3.      брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

5.22.4.      завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

5.22.5.      брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

5.22.6.      приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ;

5.22.7.      брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу, спільних КТС;

5.22.8.      отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

5.22.9.      мають інші права відповідно до чинного законодавства.

5.23.    Батьки учнів та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

5.23.1.забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

5.23.2.виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

5.23.3.сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

5.23.4.поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

5.23.5.дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

5.23.6.формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

5.23.7.настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема, правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

5.23.8.формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися  Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

5.23.9.виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

5.23.10.               дотримуватися Статуту КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання платних освітніх послуг (за наявності).

5.24.    Представники громадськості  мають право:

5.24.1.Обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ;

5.24.2.на громадських засадах керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами, гуртками, секціями в рамках чинного законодавства;

5.24.3.сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ;

5.24.4.проводити консультації для педагогічних працівників;

5.24.5.брати участь в організації освітнього процесу в порядку, визначеному чинним законодавством;

5.24.6.представники громадськості мають інші права відповідно до чинного законодавства.

5.25.    Представники громадськості зобов'язані:

5.25.1.дотримуватися Статуту КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ, виконувати накази та розпорядження директора закладу, рішення органів громадського самоврядування;

5.25.2.захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, інформувати учнів про шкідливість і небезпечність вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;

5.25.3.представники громадськості мають інші обов’язки відповідно до чинного законодавства.

5.26.    За невиконання учасниками освітнього процесу (педагогами, батьками (особами, що їх заміняють), представниками громадськості) своїх обов'язків, порушення вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до чинного законодавства.

5.27.    За систематичне невиконання учнями своїх обов'язків, та грубе порушення вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку до них можуть застосовуватись наступні заходи впливу:

Øвинесення догани;

Øпопередження із наданням рекомендацій батькам;

Ø розгляд на засіданнях педагогічної ради, виконавчого комітету сільської ради;

Øподання про вжиття заходів впливу згідно чинного законодавства до органів поліції, відповідних служб;

Øінші заходи, не заборонені чинним законодавством.

 

VI. УПРАВЛІННЯ КОШАРИЩЕНСЬКОЮ ГІМНАЗІЄЮ

 

6.1. Управління КОШАРИЩЕНСЬКОЮ ГІМНАЗІЄЮ здійснюється його засновником - Глибочицькою сільською радою через виконавчий орган місцевого самоврядування, якому підпорядкований заклад загальної середньої освіти - відділ освіти, культури, молоді та спорту Глибочицької сільської ради.

6.2. Засновник закладу освіти:

Ø  затверджує Статут закладу освіти, його нову редакцію та зміни до нього;

Ø  розробляє та затверджує положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти;

Ø  укладає строковий трудовий договір (контракт) з директором закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом;

Ø  розриває строковий трудовий договір (контракт) з директором закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та цим Статутом;

Ø  затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

Ø  здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

Ø  здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

Ø  забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

Ø  здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

Ø  створює наглядову (піклувальну) раду відповідно до чинного законодавства;

Øприпиняє діяльність закладу освіти, призначає ліквідаційну комісію, затверджує ліквідаційний баланс;

Øздійснює відчуження основних засобів та майна закладу;

Øреорганізовує та ліквідовує заклад освіти.

6.3. Засновник КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ зобов’язаний:

Øзабезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

Øу разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

Øзабезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема, для осіб з особливими освітніми потребами.

6.4. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законодавством та цим Статутом.

6.5. Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу освіти та/або наглядовій (піклувальній) раді закладу освіти.

6.6. Безпосереднє керівництво КОШАРИЩЕНСЬКОЮ ГІМНАЗІЄЮ здійснює його директор. Директором може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

6.7. Директор КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника відділу освіти, культури, молоді та спорту за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, що створена та діє відповідно до чинного законодавства. Одна і та сама особа не може бути керівником закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше).

У разі надходження до засновника закладу загальної середньої освіти обґрунтованого звернення піклувальної ради або органу самоврядування закладу загальної середньої освіти щодо звільнення керівника цього закладу засновник зобов’язаний розглянути його і прийняти обґрунтоване рішення у найкоротший строк.

6.8. Директор гімназії:

6.8.1.  здійснює загальне керівництво закладом освіти, керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

6.8.2.  організовує діяльність закладу освіти та освітній процес;

6.8.3.  затверджує та забезпечує контроль за виконанням освітніх програм та вимог до знань, умінь та навичок учнів, зазначених у них;

6.8.4.  на основі освітньої програми розробляє та затверджує навчальний план та здійснює розподіл педагогічного навантаження, затверджує його;

6.8.5.  затверджує штатний розпис закладу освіти;

6.8.6.  забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

6.8.7.  створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

6.8.8.  контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни;

6.8.9.  забезпечує дотримання в КОШАРИЩЕНСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ вимог чинного господарського, цивільного, трудового та іншого законодавства в тому числі: по охороні дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, правил техніки безпеки, норм з охорони праці, несе за їх незабезпечення персональну відповідальність;

6.8.10.                    підтримує ініціативи щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

6.8.11.                    сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

6.8.12.  відповідає         за виконання державних гарантій щодо доступності і безоплатності загальної середньої освіти у КОШАРИЩЕНСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ;

6.8.13.  забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

6.8.14.  відповідає        за організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

6.8.15.  вживає     заходів щодо запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків, тютюну;

6.8.16.  без  доручення діє від імені КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ, представляє її інтереси у зносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, фізичними особами і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу освіти;

6.8.17.  розпоряджається в установленому порядку майном і коштами КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ, організовує виконання кошторису доходів і видатків, укладає угоди (договори), відкриває в установленому порядку рахунки в установах банків або органах Державної казначейської служби;

6.8.18.  видаєу межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання;

6.8.19.  приймає   на роботу і звільняє з роботи заступника директора та інших працівників КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ відповідно до чинного законодавства, визначає їх функціональні обов’язки;

6.8.20.  в межах кошторисних призначень установлює надбавки, доплати та премії,  надає матеріальну допомогу працівникам КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ, у відповідності з чинним законодавством вживає інших заходів заохочення, а також заходів дисциплінарного впливу;

6.8.21.  призначає         класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

6.8.22.  здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені строки обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

6.8.23.  відповідає за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років;

6.8.24.  створює необхідні умови для ведення бухгалтерського обліку, забезпечує неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог відповідальних осіб щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів;

6.8.25.  щороку    звітує про про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу;

6.8.26.  за погодженням із уповноваженою особою затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ;

6.8.27.  створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

6.8.28.  виконує вимоги чинного законодавства, рішення і розпорядження засновника, накази і розпорядження відділу освіти, культури, молоді та спорту Глибочицької сільської ради та даний Статут;

6.8.29.  сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

6.8.30.  забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

6.8.31.  несе відповідальність: за свою діяльність, виконання покладених на КОШАРИЩЕНСЬКУ ГІМНАЗІЮ завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, що знаходиться на балансі (переданому в користування, розпорядження, володіння, оперативне управління) КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ, перед учнями, батьками, працівниками, засновником, відділом освіти, культури, молоді та спорту, якому підпорядкований заклад загальної середньої освіти;

6.8.32.  створює умови та забезпечує формування відкритих та загальнодоступних ресурсів з інформацією про діяльність закладу загальної середньої освіти.

6.9.         Основним колегіальним органом управління КОШАРИЩЕНСЬКОЮ ГІМНАЗІЄЮ є педагогічна рада. Головою якої є директор закладу.

6.10.    Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради та є її членами.

6.11.    Засідання педагогічної ради проводяться за потребою, але не рідше 4 разів на рік.

6.12.    Педагогічна рада закладу загальної середньої освіти:

Ø  планує роботу закладу;

Ø  схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

Ø  формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

Ø  розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

Ø  приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

Ø  обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

Ø  розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

Ø  ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

Ø  розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

Ø  має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

Ø  розглядає інші питання, віднесені законом до її повноважень.

6.13.    Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

6.14.    Вищим органом громадського самоврядування КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ є загальні збори трудового колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

6.15.    У загальних зборах трудового колективу беруть участь всі працівники закладу.

6.16.    Для участі у загальних зборах без права голосу можуть запрошуватися учні, батьки або особи, що їх замінюють, представники громадськості, представники засновника, органу управління освітою інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

6.17.    Про загальні збори трудового колективу працівники КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ та інші учасники мають бути повідомлені адміністрацією завчасно -   не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дня проведення таких зборів.

6.18.    При проведенні загальних зборів працівниками КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ формується порядок денний, обираються голова та секретар зборів.

6.19.    Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше 2/3 від загальної (фактичної) чисельності працівників КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ. Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів присутніх на зборах працівників.

6.20.    Право скликати загальні збори мають: директор КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ; засновник (його уповноважений орган).

6.21.    Загальні збори трудового колективу:

Ø     заслуховують звіт директора КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ щодо його діяльності;

Ø     обирають голову та уповноваженого представника колективу;

Ø     приймають рішення про створення та визначають склад внутрішньої ревізійної комісії КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ та заслуховують її звіт;

Ø     схвалюють колективний договір, зміни і доповнення до нього;

Ø     за поданням директора КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ затверджують правила внутрішнього (трудового) розпорядку;

Ø     розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ;

Ø     затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльностіКОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ;

Ø     у  межах чинного законодавства приймають рішення про стимулювання праці директора та інших педагогічних працівників КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ;

Ø     приймають інші рішення та розглядають інші питання в межах чинного законодавства України.

6.22.    У КОШАРИЩЕНСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ за рішенням загальних зборів трудового колективу може створюватися батьківська рада із батьків (осіб, що їх замінюють) учнів, які навчаються у закладі.

6.23.    Кількісний склад і строк дії батьківської ради та її повноваження визначаються відповідно до цього Статуту, у положенні про нього відповідно до чинного законодавства.

6.24.    Кандидатури батьків (осіб, що їх замінюють) до складу батьківської ради пропонуються за результатами батьківських зборів у класах КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ.

6.25.    Батьківську раду очолює голова. Рада підкоряється й підзвітна загальношкільним батьківським зборам.

6.26.    Термін повноважень батьківської ради - один рік.

6.27.    Рішення батьківської ради носять рекомендаційний характер.

6.28.    Батьківська рада:

Øсприяє забезпеченню оптимальних умов для організації освітнього процесу (надає допомогу у придбанні підручників, у підготовці наочного методичного приладдя);

Øпроводить роз'яснювальну й консультативну роботу серед батьків (законних представників) учнів про їхні права й обов'язки;

Øсприяє у проведенні загальношкільних заходів;

Øбере участь у підготовці закладу до нового навчального року;

Øразом із керівництвом закладу контролює організацію якості харчування учнів, медичного обслуговування;

Øнадає допомогу керівництву в організації та проведенні загальношкільних батьківських зборів;

Øобговорює локальні акти закладу освіти з питань, що входять у компетенцію ради;

Øбере участь в організації безпечних умов здійснення освітнього процесу, виконання санітарно-гігієнічних правил і норм;

Øвзаємодіє з громадськими організаціями з питання пропаганди шкільних традицій, укладу шкільного життя;

Øвзаємодіє з педагогічним колективом закладу з питань профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх учнів;

Øвзаємодіє з іншими органами самоврядування гімназії з питань проведення загальношкільних заходів та всього іншого, що стосується компетенції ради.

6.29.    У КОШАРИЩЕНСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до окремих положень та чинного законодавства України.

 

VIІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ

 

7.1. Майно КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ надано засновником для здійснення статутної діяльності.

7.2. Майно КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається у балансі.

7.3. Матеріально-технічна база КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інше рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні та розпорядженні.

7.4. КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ має право на придбання необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

7.5. КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ має право утримувати і модернізувати власну матеріально-технічну базу.

7.6. КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ користується приміщеннями, обладнанням, відведеною територією, іншим майном, розпоряджається ними у межах чинного законодавства та даного Статуту.

7.7. КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.8. Передача в оренду, надання за кошти чи безкоштовно в тимчасове користування, закріплених за КОШАРИЩЕНСЬКОЮ ГІМНАЗІЄЮ на праві оперативного управління, будинків, споруд, устаткування, обладнання, транспортних засобів та інших матеріальних цінностей, а також відчуження та  списання їх з балансу відбувається в порядку, встановленому Засновником відповідно до чинного законодавства.

7.9. Для забезпечення освітнього процесу база КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ складається із навчальних кабінетів, майстерні (комбінованої), а також спортивного залу, бібліотеки, архіву, комп'ютерних кабінетів, їдальні, приміщення для навчально-допоміжного персоналу тощо.

7.10. Вилучення основних фондів, оборотних засобів та іншого майна КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

7.11. Збитки, завдані КОШАРИЩЕНСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

 

VIІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ

 

8.1. Фінансово-господарська діяльність КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ проводиться відповідно до законодавства та Статуту на основі її кошторису.

8.2. Джерелами фінансування (формування кошторису) КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ є:

Øкошти засновника;

Øкошти відповідного бюджету, що мають надходити у розмірі, передбаченому нормативами фінансування здобуття особами освіти в обсязі, необхідному для досягнення результатів навчання, передбачених стандартами освіти, та виконання закладами освіти державної та комунальної форм власності ліцензійних умов;

Øкошти або майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової, матеріальної, гуманітарної допомоги, добровільні пожертвування, благодійні грошові і цільові внески підприємств, установ, організацій і окремих громадян;

Øкошти, отримані за надання платних освітніх послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому чинним законодавством;

Øдоходи від реалізації продукції навчальних майстерень, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

Øінші надходження, не заборонені чинним законодавством.

8.3. Реєстраційний (розрахунковий) рахунок КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ в органах Державної казначейської служби України в Житомирській області відкривається у встановлених законодавством випадках.

8.4. КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ має право на:

Øпридбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів;

Øкористування послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи;

Øотримання фінансування різних видів та з різних джерел, не заборонених законодавством. Має право розміщувати власні надходження на поточних рахунках, тимчасово вільні кошти - на депозитах у банках державного сектору, а також самостійно розпоряджатися надходженнями від зазначених коштів з метою провадження діяльності, передбаченої установчими документами;

Øфінансування за рахунок власних надходжень заходів, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

8.5. Порядок діловодства в КОШАРИЩЕНСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ визначається директором відповідно до законодавства.

8.6. Отримані в ході діяльності прибутки можуть використовуватись тільки на утримання закладу загальної середньої освіти та для реалізації мети і завдань, визначених цим Статутом.

8.7. КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ є неприбутковою організацією.

8.8. В КОШАРИЩЕНСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

8.9. Звітність, статистична звітність про діяльність КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ формується і подається у порядку та формах відповідно до чинного законодавства.

8.10. КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ зобов’язана оприлюднювати на своєму вебсайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

IХ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ

 

9.1.КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проєктів, брати участь у міжнародних заходах з метою розвитку, вивчення провідного міжнародного досвіду роботи, встановлювати, відповідно до законодавства, прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2.КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ має право укладати угоди про співробітництво, установлювати прямі відносини з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн у порядку, установленому законодавством, організовувати відпочинок та оздоровлення дітей і дорослих за кордоном.

9.3.За наявності відповідних умов КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ може здійснювати прийом іноземних делегацій.

 

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ

 

10.1. Державний  контроль  за  діяльністю  КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ
здійснюється з метою забезпечення  реалізації  єдиної  державної
політики в сфері загальної середньої освіти.

10.2. Контроль за діяльністю КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ здійснюють: Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів України, засновник Глибочицька сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту Глибочицької сільської ради, громадськість та інші інституції у порядку, визначеному чинним законодавством.

10.3. Контроль за діяльністю закладу загальної середньої освіти здійснюють із застосуванням наступних інструментів, процедур та заходів забезпечення і підвищення якості освіти:

Øстандартизацію;

Øліцензування освітньої діяльності;

Øакредитацію освітніх програм;

Øінституційну акредитацію;

Øгромадську акредитацію закладів освіти;

Øзовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання;

Øінституційний аудит;

Øмоніторинг якості освіти;

Øатестацію педагогічних працівників;

Øсертифікацію педагогічних працівників;

Øгромадський нагляд;

Øінші інструменти, процедури і заходи, що визначаються спеціальними законами.

10.4. Періодичність, форми контролю визначаються відповідно до вимог чинного законодавства.

10.5. КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію в обсязі та терміни, визначені чинним законодавством та має забезпечити відкритий доступ до такої інформації.

 

ХІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ КОШАРИЩЕНСЬКОЇГІМНАЗІЇ

 

11.1. Реорганізація та ліквідація КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ відбувається у порядку, встановленому чинним законодавством.

11.2. Реорганізація КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ може відбуватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

11.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

11.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження та обов’язки щодо управління КОШАРИЩЕНСЬКОЮ ГІМНАЗІЄЮ.

11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

11.6. При реорганізації КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ вся сукупність її прав та обов’язків переходить до правонаступників.

11.7. При реорганізації та ліквідації КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ працівникам, які звільняються, гарантується захист їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства.

11.8. При реорганізації чи ліквідації КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ учням Глибочицькою сільською радою забезпечується можливість продовжувати навчання і виховання в інших закладах загальної середньої освіти, відповідно до чинного законодавства.

11.9. КОШАРИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ вважається такою, що припинила свою діяльність з дня виключення її з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

11.10. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються засновником та реєструються у порядку, встановленому чинним законодавством.

11.11. У разі припинення КОШАРИЩЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи після розрахунків з усіма кредиторами передаються одному або кільком комунальним освітнім закладам Глибочицької сільської ради, що є неприбутковими організаціями або зараховуються до доходу бюджету.

 

 

Глибочицький сільський голова                                 Сергій СОКАЛЬСЬКИЙ                

 

 

Телефон та email:

Зателефонуйте нам або напишіть:

  • Телефон: (04130) 77-4-30

Наша адреса:

Адреса:

Житомирська обл.,
Житомирський р-н,
с. Великі Кошарища,
вул. Шкільна, 3
Ви тут: Головна > Гімназія > Статут гімназії