Новини гімназії

 У К Р А Ї Н А

КОРОСТИШІВСЬКА  РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

В І Д Д І Л     О С В І Т И

 

Н А К А З 

 

         05 лютого 2018 року                   м. Коростишів                   № 08/01

 

Про заборону  збору  коштів

в освітніх закладах району

 

 

 

Відповідно до статті 53 Конституції України, статтей 30, 79 Закону України «Про освіту», на виконання вимог законів України «Про запобігання корупції», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листа Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 р. № 1/9-608 «Щодо благодійних внесків», у зв’язку зі  зверненнями батьків стосовно порушень нормативно-правових актів, які регламентують діяльність закладів освіти, з метою попередження зловживань службовим становищем працівниками закладів освіти, забезпечення конституційного права громадян на доступність і безоплатність освіти, забезпечення прозорості надходження і використання благодійних та спонсорських коштів та уникнення неконтрольованих зборів коштів з батьків у закладах освіти  відділу освіти райдержадміністрації

01 березня 2018 Новини

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
 
         
  Три мільйони  дев'ятсот вісімнадцять тисяч шістсот шістдесят шість гривень шістдесят сім копійок
 
  (сума словами і цифрами)
  0
  (посада)                      
      0
  (підпис) (ініціали і прізвище)
  0    
  (число, місяць, рік)   М.П.
         
ПРОЕКТ КОШТОРИСУ
на 2018 рік
Кошарищенська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Коростишівського р-ну, Житомирської обл.
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
0
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету    
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    010116  Органи місцевого самоврядування)
         
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 3 918 666,67 - 3 918 666,67
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 3 918 666,67 х 3 918 666,67
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - - -
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 3 918 666,67 - 3 918 666,67
Поточні видатки 2000 3 918 666,67 - 3 918 666,67
Оплата праці 2110 2 850 245,93 - 2 850 245,93
Заробітна плата 2111 2 850 245,93 - 2 850 245,93
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 627 052,34 - 627 052,34
Використання товарів і послуг 2200 440 368,40 - 440 368,40
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 11 825,00 - 11 825,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - - -
Продукти харчування 2230 32 099,10 - 32 099,10
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 12 298,00 - 12 298,00
Видатки на відрядження 2250 - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 383 871,30 - 383 871,30
Оплата теплопостачання 2271 - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 - - -
Оплата електроенергії 2273 34 221,30 - 34 221,30
Оплата природного газу 2274 349 650,00 - 349 650,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 - - -
Оплата енергосервісу  2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 275,00 - 275,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 275,00 - 275,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 1 000,00   1 000,00
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
         
Керівник     0
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу     0
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
0      
(число, місяць, рік)        
М.П.***        
         
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
         
02 березня 2018 Новини
  План асигнувань Кошарищенської ЗОШ І-ІІ ступенів на 2018 рік      
                                 
КПКВКМБ БЮДЖЕТ 2018(Дотація) КЕКВ місяць ДОТАЦІЯ
Назва установ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Разом  
  Кошарищенсь-ка ЗОШ 2 111 13 732,75 17 855,02 17 855,02 25 993,61 25 993,61 25 994,43 25 994,43 25 994,43 25 994,43 33 644,83 33 644,83 33 612,23 306 309,60  
2 120 3 117,25 4 052,98 4 052,98 5 900,39 5 900,39 5 900,58 5 900,58 5 900,58 5 900,58 7 637,17 7 637,17 7 629,77 69 530,40  
2 230                         0,00  
2 700                         0,00  
ВСЬОГО 16 850,00 21 908,00 21 908,00 31 894,00 31 894,00 31 895,00 31 895,00 31 895,00 31 895,00 41 282,00 41 282,00 41 242,00 375 840,00  
                                 
                                 
КПКВКМБ БЮДЖЕТ 2018(Інша дотація) КЕКВ місяць ІНША ДОТАЦІЯ
Назва установ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Разом  
  Кошарищенсь-ка ЗОШ 2 111 33 661,00 29 513,44 29 513,44 15 994,92 11 074,92 11 074,10 45 842,10 9 024,10 11 074,10 8 296,76 13 238,90 27 692,22 246 000,00  
2 120 7 389,00 6 478,56 6 478,56 3 511,08 2 431,08 2 430,90 10 062,90 1 980,90 2 430,90 1 821,24 2 906,10 6 078,78 54 000,00  
ВСЬОГО 41 050,00 35 992,00 35 992,00 19 506,00 13 506,00 13 505,00 55 905,00 11 005,00 13 505,00 10 118,00 16 145,00 33 771,00 300 000,00  
2 210 3 000,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 20 000,00 12 000,00 5 000,00 5 000,00 150 000,00  
2 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2 230 5 500,00 8 000,00 7 000,00 12 000,00 12 000,00 26 000,00 0,00 5 000,00 12 000,00 10 000,00 10 000,00 10 500,00 118 000,00  
2 240 8 000,00 8 000,00 13 000,00 16 000,00 20 000,00 15 000,00 2 000,00 15000 15 000,00 15 000,00 15 000,00 8 000,00 150 000,00  
2 250 0,00 3 000,00 1 600,00 3 000,00 1 600,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 3 000,00 1 200,00   17 000,00  
2 282 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00  
2 800 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 2 000,00  
2 271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2 272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2 273 7 000,00 6 000,00 5 000,00 3 000,00 2 000,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 5 000,00 6 000,00 7 000,00 48 000,00  
2 274 70 000,00 65 000,00 60 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 65 000,00 70 000,00 380 000,00  
2 275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2 700             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
ВСЬОГО 135 050,00 130 992,00 132 592,00 90 006,00 65 106,00 89 705,00 79 405,00 44 205,00 64 705,00 85 618,00 118 345,00 134 271,00 1 170 000,00  
                                 
      135050 130992 132592 90006 65106 89705 79405 44205 64705 85618 118345 134271 1170000  
                                 
КПКВКМБ БЮДЖЕТ 2018(субвенц) КЕКВ місяць СУБВЕН.
Назва установ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Разом  
  Кошарищенсь-ка ЗОШ 2 111 106 470,00 106 470,00 106 470,00 106 470,00 147 420,00 235 712,30 45 565,07 39 107,25 76 390,86 76 390,86 76 390,86 98 278,37 1 221 135,55  
2 120 23 530,00 23 530,00 23 530,00 23 530,00 32 580,00 52 092,71 10 069,94 8 642,75 16 882,47 16 882,47 16 882,47 21 719,64 269 872,45  
3 110                         0,00  
                          0,00  
ВСЬОГО 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 180 000,00 287 805,00 55 635,00 47 750,00 93 273,33 93 273,33 93 273,33 119 998,01 1 491 008,00  
                                 
      Начальник відділу освіти     Пархалевич І.І.            
      Головний бухгалтер                    
                                 
                                 
                                 
                                 
13 березня 2018 Новини

 

13 березня 2018 року у Кошарищенській ЗОШ І-ІІ ступенів відбулися педагогічні читання «Ідеї В. О. Сухомлинського у практиці сучасної школи».
У  педагогічних читаннях взяли участь педагогічні працівники школи, заступник директора з НВР, директор школи. Вчителі підготували презентаційні  доповіді на тему «В.О.Сухомлинський про створення освітнього середовища навчального закладу як умову формування ключових компетентностей школярів».
Директор школи Т.С. Дорошенко доповіла присутнім про виховання патріотизму в умовах інноваційного розвитку освітнього середовища навчального закладу.
Заступник директора з НВР А.І, Музиченко виступила із темою «Професійний розвиток педагога у сучасному освітньому просторі» (за педагогічною спадщиною В.О. Сухомлинського).
 Досвідом роботи із використання спадщини Сухомлинського поділились:
-    вчитель початкових класів Сухан Н.В., тема виступу «Розвиток творчих здібностей та виховання кращих людських якостей школярів засобами слова» (За В.О. Сухомлинським);
-    бібліотекар школи Онищук Г.Г.., тема виступу «Формування читацької компетентності школярів на основі педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського».
-    класний керівник 9 класу Миронова Н.В., тема виступу «Проектна діяльність класного керівника у формуванні класного колективу» (За концепцією виховної роботи В.О. Сухомлинського).
На завершення присутні переглянули  документальний фільм про В.О. Сухомлинського.

Телефон та email:

Зателефонуйте нам або напишіть:

  • Телефон: (04130) 77-4-30

Наша адреса:

Адреса:

Житомирська обл.,
Коростишівський р-н,
с. Великі Кошарища,
вул. Шкільна, 3
Ви тут: Головна > Новини