Підсумок методичної роботи гімназії у 2019/2020 н. р.

Підсумок методичної роботи гімназії у 2019/2020 н. р.

Підвищення статусу національної освіти в ХХІ столітті потребує нових підходів і методів роботи з педагогічними кадрами. Методична робота стала життєвою потребою кожного окремого педагога й водночас обов’язковою вимогою суспільства, найважливішою умовою забезпечення ефективного функціонування гімназії. Виявляти, розвивати й плекатитворчіпаросткиособистостівчителя – основна мета методичноїроботинашогоосвітнього закладу.

 

Методична робота у 2019/2020 навчальному році була спрямована на формування компетентнісного підходу освітнього процесу як вимоги сучасності та виховних компетентностей сучасного здобувача освіти. У своїй роботі освітній заклад керувався Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Декларацією прав дитини, Національною доктриною розвитку освіти України, державними документами щодо реформування сучасної освіти, методичними рекомендаціями щодо організації та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами, планом роботи гімназії.

На виконання зазначених вище нормованих документів було визначено структуру методичної роботи, де всі її складові тісно були пов’язані, взаємодіяли між собою, діяли, як одне ціле з єдиною метою – досягнення кращих показників навчання і виховання. Вся методична робота реалізувалася, в основному, через традиційні колективні та індивідуальні форми її організації.

Здійснюючи теоретичне дослідження теми в рамках впровадження нової науково-методичної проблеми закладу, членами педагогічного колективу вивчалися питання, пов’язані з теорією і практикою щодо формування і розвитку ключових, предметних компетентностейздобувачів освіти, визначення самих понять: компетентність, компетентнісний підхід, компетентна особистість, конкурентно-спроможний заклад, ключові компетентності випускника, методи і технології компетентнісного підходу на уроці.

Найвищою відправною точкою в роботі всіх структурних підрозділів методичної роботи в закладі була і залишається педагогічна рада, якаспрямовувала, координувала та контролювала діяльність всіх ланок методичної служби педколективу над єдиною науково-методичною проблемою. В 2019/2020навчальномуроці на засіданняхпедагогічної ради розглядалисятакіпитання:

–     НУШ – простір освітніх можливостей;

–    вернісаж думок «Інновайціна діяльність гімназії в системі формування компетентної особистості»;

–     Національні цінності у формуванні духовності особистості.

В рамках роботи гімназії над проблемною темою також були проведені:

-                     педагогічне читання «Методична тема гімназії у фахових виданнях. Досвід»;

-                     тренінги «Компетентнісний підхід до освітнього процесу як вимога сучасності», «Комунікативна структура педагога» ;

-                     практичне заняття «Школа життєвої компетентності»;

-                     семінари: «Формування компетентності саморозвитку шляхом самоосвітньої діяльності здобувачів освіти», «Особливості конфліктів, що виникають у закладі»;

-                     педагогічні виставки тощо.

Обговореннявизначенихпитань дало змогупочути думки вчителівщодовирішенняспільнихпитань, намітити шляхи подолання прогалин, визначитиможливостідляреалізаціїпоставленихзавдань.

Створена в гімназії  система навчально-методичноїроботи з педагогічними кадрами позитивно позначається на професійномустановленні й розвиткупедагогів. Підвищенняїхпрофесійногорівня – невід’ємнаскладовапіслядипломноїосвіти. В цьому і є головне призначенняметодичноїроботинашогоосвітнього закладу.

Одним ізважливихнапрямківудосконаленняпедагогічноїмайстерності є атестаціявчителів, яка здійснюєтьсяувідповідності з чиннимзаконодавством, Типовимположенням про атестаціюпедагогічнихпрацівників, змінами і доповненнями до нього. Головнимзавданняматестаційногоперіоду є комплексна оцінкарівнякваліфікаціїпедагогічноїмайстерності, результатівпедагогічноїдіяльностівчителіврізнихфахів.

Курсова перепідготовка вчителів закладу здійснювалась згідно перспективного плану закладу. Підвищили свою фахову підготовку на базі КЗ «Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти»Житомирської обласної ради педагоги: Васянін В. В., Пільова І. А., Кропивницька І. М., Дорошенко Т. С., Прима Ю. М., Дрожжина Е. Ф., Сухан Н. В., Сабадаш І. М.,  Дембіцька І. П.

У цьому навчальному році, згідно перспективного плану гімназії, підлягали черговій атестації педагогічні працівники:  Васянін В. В., Прима Ю. М., Дорошенко Т. С., Пільова І. А., Онищук Г.Г., Кропивницька І. М. За рішенням атестаційної комісії І та ІІ рівнів атестації встановлено: кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» Васяніну В. В., 12 тарифний розряд  асистенту вчителя – Кропивницькій І. М., кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - Примі Ю. М.; підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - Пільовій І. А., кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»  - Онищук Г. Г., Дорошенко Т. С. атестована відповідно займаній посаді.

Крім участі в педагогічних та методичних заходах, вчителі гімназії беруть активну участь в роботі творчих груп ОТГ, семінарах, конкурсах фахової майстерності обласного рівня, що позитивно впливає на розвиток їх педагогічної майстерності.

Найважливішою формою індивідуальної методичної  роботи  є самоосвіта педагогів.Діяльність вчителів гімназії включала:опрацювання літератури, підготовку доповідей,вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду, аналіз та узагальнення власного досвіду,удосконалення практичної роботи з питань навчального характеру тощо. Складаючи індивідуальний план самоосвіти кожен педагог визначив мету, спрямовану на глибоке та усвідомлене оволодіння знаннями з певної тематики для впровадження їх у практичну діяльність.

У закладі також здійснювалась відповідна робота з професійного становлення молодих спеціалістівгімназії: надавалися групові та індивідуальні консультації управлінською, методичною та психологічною службами, виконувалися інтерактивні вправи з метою зміцнення педагогічної спрямованості та компетентності молодих спеціалістів, організовувалисявзаємовідвідування уроків та виховних заходів.

Провідною формою організації науково-методичної роботи в закладі продовжують бути динамічні групи. Згідно з планом роботи закладу та враховуючи дані діагностичних анкет професійної підготовки вчителів, були складені плани робіт динамічних груп, основними завданнями яких є предметне опрацювання планів, державних програм, методичних рекомендацій, використання практичного досвіду колег, експертиза результативності роботи вчителів, які атестуються, інформаційний взаємообмін через самоосвіту та курсову перепідготовку. Основними формами їх діяльності було обговорення актуальних питань реалізації програмових вимог, застосування інтерактивних методів та диференційованих завдань на різних етапах уроку, підготовка методичних розробок уроку з використанням нових освітніх технологій, взаємовідвідування, проведення відкритих уроків та заходів.

Аналіз методичної роботи у гімназії показав, що в освітньому закладі створені належні умови для розвитку можливостей і здібностей педагогів, для освоєння ними передового педагогічного досвіду, сучасних, педагогічних технологій.

У 2020/2021 н. р. педагогічний колектив продовжить дослідження методичної проблеми «Науково – методичний супровід компетентнісного підходу до освітнього процесу як одного з чинників модернізації змісту освіти».

 

 

 

 

Телефон та email:

Зателефонуйте нам або напишіть:

  • Телефон: (04130) 77-4-30

Наша адреса:

Адреса:

Житомирська обл.,
Коростишівський р-н,
с. Великі Кошарища,
вул. Шкільна, 3
Ви тут: Головна > Гімназія > Методична робота > Підсумок методичної роботи гімназії у 2019/2020 н. р.